English
 
 

ՓՄՁ զարգացման վարկեր

Նպատակը

Այս վարկերը տրամադրվում են գործող և նոր ստեղծվող փոքր և միջին ձեռնարկություններին, անհատ ձեռներեցներին և անհատ ֆերմերներին գործունեությունը սկսելու, կազմավորելու և ընդլայնելու նպատակով: Առանձնահատուկ մոտեցում է ցուցաբերվում այն ծրագրերին, որոնք նպաստում են ձեռնարկության հաջող գործունեությանը, նրա հետագա կենսունակության բարձրացմանը, նոր աշխատատեղերի ստեղծմանը և ապահովում են վարկի վերադարձելիությունը:

Պայմանները

Այս վարկերը տրամադրվում են սկսնակ կամ արդեն գրանցված տնտեսվարող սուբյեկտներին կամ անհատ ֆերմերներին: Վարկը տրամադրվում է հետևյալ պայմաններով`

 •  Վարկի գումարը` 1 500-60 000 ԱՄՆ դոլար,
 •  Առավելագույն ժամկետը 60 ամիս,
 •  Վարկի տոկոսադրույքը`

              • 14 %՝ մինչև 8000 ԱՄՆ դոլար վարկերի դեպքում, փաստացի տոկոսադրույքը՝ 14.9317 %,
              • 12 %՝ 8000 ԱՄՆ դոլարից բարձր վարկերի դեպքում, փաստացի տոկոսադրույքը՝ 12.6863 %,
              • 12 %՝ ՛՛Անիվ՛՛-ից երկու և ավելի անգամ վարկ ստացած այն հաճախորդների նոր՝ մինչև 8000 ԱՄՆ                     դոլար վարկերի դեպքում, ովքեր նախորդ վարկերը մարել են առանց էական ուշացումների:

 • Վարկի տոկոսադրույքը հաշվարկվում է վարկի փաստացի մնացորդի նկատմաբ, հիմք ընդունելով տարին օրացուցային (365օր), բաժանարարը` 365,
 • Տոկոսագումարները վճարվում են յուրաքանչյուր ամիս,
 • Վարկառուները ներկայացված ծրագրում պետք է ապահովեն առնվազն 10% սեփական ներդրում գործող սուբյեկտների դեպքում, և 25%` սկսնակների դեպքում,
 • Կախված գործարար ծրագրից` վարկի տրամադրումը կարող է իրականացվել փուլերով,
 • Մայր գումարի մարման ժամանակացույցը կազմվում է հիմնվելով ծրագրի դրամական հոսքերի վրա և կարող է կիրառվել մայր գումարի մարման հետաձգման մինչև 12 ամիս արտոնյալ ժամկետ,
 • Վարկը ժամկետից շուտ վերադարձնելու դեպքում լրացուցիչ գումար չի գանձվում
 • Վարկի մարումները սահմանված ժամկետում չկատարելու դեպքում հաշվարկվում է տույժ. ժամկետանց մայր գումարի նկատմամբ՝ օրական 0.1 տոկոսի չափով, իսկ ժամկետանց տոկոսագումարի նկատմամբ՝ օրական 0.12 տոկոսի չափով
 • Վարկերը տրամադրվում են գրավով կամ օրենքով սահմանված այլ ապահովման միջոցներով ապահովված լինելու դեպքում.
 • Մինչև 8000 ԱՄՆ դոլարի վարկը կարող է տրամադրվել նաև 3 և ավելի երաշխավորությունների առկայության դեպքում,
 • 8000 ԱՄՆ դոլարից ավելի վարկերի տրամադրման համար գույքի գրավադրումը պարտադիր է: Ընդ որում` եթե որպես վարկի ապահովում հաճախորդի կողմից ներկայացվում է միայն գրավ (լրացուցիչ երաշխիքներ/երաշխավորություններ չեն ներկայացվում), ապա վարկի գումարը չի կարող գերազանցել գրավադրվող գույքի գրավային արժեքի 75%-ը): Ապահովման միջոցի գրավային արժեքը կարող է որոշվել վարկային մասնագետի կողմից: Այս դեպքում անկախ գնահատողի գնահատումը պարտադիր չէ                                                                                                              

* Վարկի տրամադրման միջնորդավճար` հաստատված վարկի 2%-ի չափով, սակայն ոչ ավել 75 000 դրամից, որից 6 000 դրամ հայտի ուսումնասիրման վճարը հայտատուի կողմից վճարվում է մինչև հայտի ներկայացնելը և ենթակա չէ վերադարձման, եթե նույնիսկ հայտը մերժվում է:

* ԱՄՆ դոլարով տրամադրված վարկերի գծով սպասարկման վճարի, տոկոսագումարների և տույժի (տուժանքի) վճարումը կատարվում է ՀՀ դրամով` հիմք ընդունելով վճարման օրվա ՀՀ ԿԲ-ի կողմից սահմանված ԱՄՆ դոլարի հաշվարկային փոխարժեքը:
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխությունները կարող են ազդեցություն ունենալ վարկի մարումների վրա:

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք

ՈւՇԱԴՐՈւԹՅՈւՆ՝ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈւՅՔԸ ՑՈւՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԿԱՐԺԵՆԱ ՎԱՐԿԸ ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈւՄԱՐՆԵՐԸ ԵՎ ԱՅԼ ՎՃԱՐՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈւՄ ԵՎ ՉԱՓԵՐՈՎ ԿԱՏԱՐԵԼՈւ ԴԵՊՔՈւՄ: ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈւՅՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԳՏՆԵԼ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ՀԱՍՑԵՈւՄ 8/01

 

 ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ

Ձեր կողմից որպես վարկի ապահովման միջոց ներկայացված գույքը (տուն, մեքենա կամ այլ) կարող է առգրավվել, եթե դուք ժամանակին չկատարեք Ձեր տոկոսագումարների և վարկի գումարի մարումները: Պարտականությունները ծածկելու համար գրավը բավարար չլինելու դեպքում կարող է բռնագանձում տարածվել նաև Ձեր այլ գույքի վրա:

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ

Ձեր կողմից տոկոսագումարների և վարկի գումարի մարումները ժամկետի ավարտին չվճարելու դեպքում Ձեր մասին տեղեկատվությունը կգրանցվի վարկային ռեգիստրում:

 

Հարգելի հաճախորդ,

ստորև ներկայացվում է «Ձեր ֆինանսական տեղեկատուն» համակարգի հղումը:

 www.fininfo.am/finhelper/index.php 

Համակարգը ֆիզիկական անձանց առաջարկվող ֆինանսական ծառայությունների որոնման, համեմատման և Ձեզ համար ամենաարդյունավետ տարբերակի ընտրությունը հեշտացնող էլեկտրոնային համակարգ է:

 

 

Թարմացվել է  16/01/2020